Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden Desembakkerij Lofbaer Broot
Raadhuisstraat 103  |  4701PN  |  Roosendaal

(Geregistreerd bij Kamer van koophandel te Breda onder nummer 83833307)
(Geregistreerd bij de Belastingdienst onder nummer NL003878105B56)

Versie 2 - januari 2022 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
 
1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl)
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u (afnemer) te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl), behoudt zich het recht voor de leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) erkend.
1.4 Desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) garandeert dat het geleverde produkt beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
 
2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt, indien niet voorradig wordt het aankoopbedrag t.w.v. betreffend product aan afnemer  gecrediteerd.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl),  bestellingen tenminste binnen 10 dagen na datum bestellen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de afnemer binnen 10 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij/zij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) zullen, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) geleverde zaken minstens één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, of afwezigheid op het afgesproken tijdstip, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. Afnemer is op haar beurt verplicht zich na het plaatsen van de bestelling maximaal in te spannen om de bestelde produkten op de aangegeven leverdatum  en tijdstip op te halen c.q. in ontvangst te nemen. En indien dit persoonlijk niet mogelijk is vervanging te organiseren teneinde de bestelling op de aangegeven datum af te halen. Indien afnemer verzuimt de bestelling op te halen c.q. in ontvangst te nemen op de aangegeven leverdatum en openingstijden dan wordt de bestelling in de oorspronkelijke staat aangehouden tot afnemer verschijnt. Dit met een maximum van twee dagen naar overeengekomen leverdatum. Komt afnemer de afspraak niet of niet tijdig opdagen dan verbeurt afnemer de niet opgehaalde produkten aan desembakkerij Lofbaer Broot  (www.lofbaerbroot.nl). Reclamatie van de vooruit betaalde kosten is dan niet meer mogelijk. Het betreft hier immers voor afnemer in opdracht vervaardigde produkten.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. I.v.m. beperkte produktiecapaciteit heeft desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) ten alle tijde de eindbeslissing inzake een leverdatum. Er hoeft geen gehoor te worden gegeven aan de gewenste leverdatum van afnemer, tenzij deze datum schriftelijk en gezamenlijk voorafgaand aan de bestelling gezamenlijk is vastgesteld en vastgelegd in een overeenkomst (bijvoorbeeld bij catering). Afnemer kan geen schade reclameren indien een bestelling eerder of later wordt geleverd dan wenselijk was voor afnemer.
2.5 Het is niet mogelijk om verkeerd of te veel bestelde c.q. verkeerd geleverde producten terug te sturen. U dient in dat geval op uiterlijk de dag van aflevering contact op te nemen met desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) voor een passende oplossing. Zie ook punt 4.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de website (www.lofbaerbroot.nl) zijn in Euro's en inclusief  bijbehorend wettelijk bepaald BTW tarief.
 
4. Zichttermijn / herroepingsrecht
Het herroepingrecht geldt niet voor  goederen  die snel kunnen bederven of verouderen zoals broodproducten e.d. Zie ook punt 2.5.
 
5. Privacybeleid
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl)  dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl).  Desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl), houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens nooit verstrekken aan derden.
5.2 Desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl), respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en dragen zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

6. Garantie en conformiteit
6.1 Desembakkerij Lofbaer Broot staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer deze gebreken op de dag van aflevering telefonisch of per mail te melden aan desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl). Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) gegrond wordt bevonden, zal desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid ligt bij desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel  tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 Desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) in gebreke is;  B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft bewerkt of door derden heeft laten  bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) zijn gebruikt. D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
 
7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van drie werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbindt desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) kan niet aan een aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
 
8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) en afnemer komt tot stand nadat een bestelling  c.q. opdracht door desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl),  op haalbaarheid is beoordeeld en bevestigd. Een automatisch gegenereerde opdrachtbevesting zoals ontvangen na een online bestelling kan niet worden gezien als een dergelijke bevestiging van haalbaarheid.
8.2 Desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren, of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat levering of  verzending geschiedt na vooruitbetaling van het verschuldigde bedrag.
 
9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 
10. Overmacht
10.1 Desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) is niet aansprakelijk, indien en voor zover hun verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor hun risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor hun verplichtingen op te schorten en zijn tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichting heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan hun verplichtingen kan voldoen zijn zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
 
11. Aansprakelijkheid
11.1 Desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.
11.2 Desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) is niet aansprakelijk voor medische schade welke onverhoopt ontstaat na het consumeren van producten met allergenen. Desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) informeert haar klanten conform wetgeving  en via de eigen kanalen website, winkel en mondeling op basis van de voor haar beschikbaar gestelde allergeengegevens. Desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) mag er echter vanuit gaan dat de consument zelf heel goed weet wat wel en niet verdragen wordt en verwacht van de consument een eigen uiterste inspanning om te achterhalen of een door desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) geleverd product na consumptie al dan niet schade aan de eigen gezondheid of die van derden zou kunnen berokkenen na consumptie vanwege een specifieke voedselintolerantie of voedselallergie.
 
12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijven bij desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) zolang de afnemer de vorderingen van desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl)  geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl)  of een door desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl)  aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) hun eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar hun eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) .

13. Workshops
13.1 Deelname aan een workshop is pas definitief nadat het bedrag definitief is voldaan aan desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl).
13.2 Desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop te annuleren.
13.3 Bij annulering door desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) ontvangt het bedrag uiterlijk binnen 1 werkdag terug op uw rekening.
13.4 Annuleren door de cursist kan kosteloos tot 48 uur voor aanvang workshop. Hierna worden er ongeacht de reden ten alle tijde annuleringskosten in rekening gebracht (€ 25,- per annulering). Cursist ontvangt het (rest)bedrag binnen 1 werkdag terug op de rekening.
13.5 Aan cursist wordt voorafgaand aan de workshop schriftelijk de veiligheidsregels overhandigd waaraan cursist tijdens de workshop dient te voldoen. Cursist ondertekent na het lezen voor gezien en akkoord.
13.6 De cursist is verantwoordelijk voor het veilig deelnemen aan de workshop in de bakkerij. Van cursist wordt verwacht dat veilige kleding en schoeisel wordt gedragen tijdens de workshop in de bakkerij.
13.7 Van cursist wordt verwacht dat hij/zij alle veiligheidsregels in acht neemt en hier naar handelt.
13.8 Desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) is niet verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen voor enige schade of lichamelijk letsel welke tijdens de workshop wordt opgelopen door schuld of onveilig handelen van de cursist.
13.9 Indien door onverantwoordelijk handelen van de cursist schade ontstaat aan de aanwezige apparatuur cq machines van desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) zal desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) cursist aansprakelijk stellen voor de schade en hiervoor vergoeding verlangen. Hierbij is ondergeschikt of cursist wel/niet verzekerd is voor het veroorzaken van schade bij derden.

 
14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter.
14.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) en afnemer, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Zeeland-West-Brabant kennis, tenzij desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Algemene voorwaarden Desembakkerij Lofbaer Broot
Raadhuisstraat 103 | 4701PN | Roosendaal

(Geregistreerd bij Kamer van koophandel te Breda onder nummer 83833307)
(Geregistreerd bij de Belastingdienst onder nummer NL003878105B56)

Versie 2 - januari 2022 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl)
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u (afnemer) te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl), behoudt zich het recht voor de leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) erkend.
1.4 Desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) garandeert dat het geleverde produkt beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt, indien niet voorradig wordt het aankoopbedrag t.w.v. betreffend product aan afnemer gecrediteerd.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl), bestellingen tenminste binnen 10 dagen na datum bestellen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de afnemer binnen 10 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij/zij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) zullen, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) geleverde zaken minstens één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, of afwezigheid op het afgesproken tijdstip, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. Afnemer is op haar beurt verplicht zich na het plaatsen van de bestelling maximaal in te spannen om de bestelde produkten op de aangegeven leverdatum en tijdstip op te halen c.q. in ontvangst te nemen. En indien dit persoonlijk niet mogelijk is vervanging te organiseren teneinde de bestelling op de aangegeven datum af te halen. Indien afnemer verzuimt de bestelling op te halen c.q. in ontvangst te nemen op de aangegeven leverdatum en openingstijden dan wordt de bestelling in de oorspronkelijke staat aangehouden tot afnemer verschijnt. Dit met een maximum van twee dagen naar overeengekomen leverdatum. Komt afnemer de afspraak niet of niet tijdig opdagen dan verbeurt afnemer de niet opgehaalde produkten aan desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl). Reclamatie van de vooruit betaalde kosten is dan niet meer mogelijk. Het betreft hier immers voor afnemer in opdracht vervaardigde produkten.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. I.v.m. beperkte produktiecapaciteit heeft desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) ten alle tijde de eindbeslissing inzake een leverdatum. Er hoeft geen gehoor te worden gegeven aan de gewenste leverdatum van afnemer, tenzij deze datum schriftelijk en gezamenlijk voorafgaand aan de bestelling gezamenlijk is vastgesteld en vastgelegd in een overeenkomst (bijvoorbeeld bij catering). Afnemer kan geen schade reclameren indien een bestelling eerder of later wordt geleverd dan wenselijk was voor afnemer.
2.5 Het is niet mogelijk om verkeerd of te veel bestelde c.q. verkeerd geleverde producten terug te sturen. U dient in dat geval op uiterlijk de dag van aflevering contact op te nemen met desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) voor een passende oplossing. Zie ook punt 4.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de website (www.lofbaerbroot.nl) zijn in Euro`s en inclusief bijbehorend wettelijk bepaald BTW tarief.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
Het herroepingrecht geldt niet voor goederen die snel kunnen bederven of verouderen zoals broodproducten e.d. Zie ook punt 2.5.

5. Privacybeleid
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl). Desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl), houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens nooit verstrekken aan derden.
5.2 Desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl), respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en dragen zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

6. Garantie en conformiteit
6.1 Desembakkerij Lofbaer Broot staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer deze gebreken op de dag van aflevering telefonisch of per mail te melden aan desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl). Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) gegrond wordt bevonden, zal desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid ligt bij desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 Desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft bewerkt of door derden heeft laten bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van biologische bakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) zijn gebruikt. D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van drie werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbindt desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl en www.desembroodonline.nl) gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) kan niet aan een aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) en afnemer komt tot stand nadat een bestelling c.q. opdracht door desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl), op haalbaarheid is beoordeeld en bevestigd. Een automatisch gegenereerde opdrachtbevesting zoals ontvangen na een online bestelling kan niet worden gezien als een dergelijke bevestiging van haalbaarheid.
8.2 Desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren, of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat levering of verzending geschiedt na vooruitbetaling van het verschuldigde bedrag.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht
10.1 Desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) is niet aansprakelijk, indien en voor zover hun verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor hun risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor hun verplichtingen op te schorten en zijn tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichting heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan hun verplichtingen kan voldoen zijn zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.
11.2 Desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) is niet aansprakelijk voor medische schade welke onverhoopt ontstaat na het consumeren van producten met allergenen. Desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) informeert haar klanten conform wetgeving en via de eigen kanalen website, winkel en mondeling op basis van de voor haar beschikbaar gestelde allergeengegevens. Desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) mag er echter vanuit gaan dat de consument zelf heel goed weet wat wel en niet verdragen wordt en verwacht van de consument een eigen uiterste inspanning om te achterhalen of een door desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) geleverd product na consumptie al dan niet schade aan de eigen gezondheid of die van derden zou kunnen berokkenen na consumptie vanwege een specifieke voedselintolerantie of voedselallergie.

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijven bij desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) zolang de afnemer de vorderingen van desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) of een door desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) hun eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar hun eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) .

13. Workshops
13.1 Deelname aan een workshop is pas definitief nadat het bedrag is voldaan aan desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl).
13.2 Desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop te annuleren.
13.3 Bij annulering door desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) ontvangt het bedrag uiterlijk binnen 1 werkdag terug op uw rekening.
13.4 Annuleren door de cursist kan kosteloos tot 48 uur voor aanvang workshop. Hierna worden er ongeacht de reden ten alle tijde annuleringskosten in rekening gebracht (€ 25,- per annulering). Cursist ontvangt het (rest)bedrag binnen 1 werkdag terug op de rekening.
13.5 Aan cursist wordt voorafgaand aan de workshop schriftelijk de veiligheidsregels overhandigd waaraan cursist tijdens de workshop dient te voldoen.
13.6 De cursist is verantwoordelijk voor het veilig deelnemen aan de workshop in de bakkerij. Van cursist wordt verwacht dat passende kleding en schoeisel wordt gedragen tijdens de workshop in de bakkerij.
13.7 Van cursist wordt verwacht dat hij/zij alle veiligheidsregels in acht neemt en hier naar handelt.
13.8 Desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) is niet verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen voor enige schade of lichamelijk letsel welke tijdens de workshop wordt opgelopen door schuld of onveilig handelen van de cursist.
13.9 Indien door onverantwoordelijk handelen van de cursist schade ontstaat aan de aanwezige apparatuur cq machines van desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) zal desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) cursist aansprakelijk stellen voor de schade en hiervoor vergoeding verlangen. Hierbij is ondergeschikt of cursist wel/niet verzekerd is voor het veroorzaken van schade bij derden.


14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter.
14.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) en afnemer, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Zeeland-West-Brabant kennis, tenzij desembakkerij Lofbaer Broot (www.lofbaerbroot.nl) er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2019 - 2023 Desembakkerij Lofbaer Broot | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel